• მიწოდება საქართველოს მასშტაბით
  • გადაიხადე ადგილზე
  • სწრაფი მიწოდება

იმავე დღეს მიწოდება in ბათუმში დაბრუნდა | ახლა 19:00 საათამდე!

წესები და პირობები

ზოგადი ვადა და პირობები PleasureVibes

შესავალი

ქვემოთ ნახავთ PleasureVibes-ის ზოგად წესებსა და პირობებს, რომელიც დაარსდა ბათუმში და დარეგისტრირდა სავაჭრო პალატაში ნომრით 445617100. ეს ზოგადი წესები და პირობები ვრცელდება ჩვენი ვებსაიტის გამოყენებაზე ან ჩვენს ვებსაიტზე განხორციელებულ ნებისმიერ შეკვეთაზე. ზოგადი წესები და პირობები შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას თქვენთვის, როგორც მომხმარებლისთვის, ამიტომ გთხოვთ, დაუთმოთ ერთი წუთი მათ ყურადღებით წაკითხვას. ჩვენ ასევე გირჩევთ, რომ შეინახოთ ან დაბეჭდოთ ეს პირობები, რათა საჭიროების შემთხვევაში მოგვიანებით გაიაროთ კონსულტაცია.

მუხლი 1. განმარტებები
1.1. PleasureVibes: ზემოხსენებული Pleasurevibes LLC
1.2. ვებგვერდი: PleasureVibes ვებსაიტები, ხელმისაწვდომია www.pleasurevibes.ge და ყველა შესაბამისი ქვედომენის საშუალებით.
1.3. კლიენტი: ფიზიკური პირი, რომელიც არ მოქმედებს პროფესიონალურ ან კომერციულ საქმიანობაში, რომელიც დებს ხელშეკრულებას PleasureVibes-თან ან/და რომელიც დარეგისტრირდა ვებ-გვერდზე.
1.4. შეთანხმება: ნებისმიერი შეთანხმება ან კონტრაქტი PleasureVibes-სა და მომხმარებელს შორის, რომლის განუყოფელი ნაწილია წინამდებარე ზოგადი წესები და პირობები.
1.5. ზოგადი წესები და პირობები: ეს ზოგადი წესები და პირობები.

მუხლი 2. ზოგადი წესებისა და პირობების გამოყენებადობა
2.1. ზოგადი წესები და პირობები ვრცელდება PleasureVibes-ის ყველა შეთავაზებაზე, შეთანხმებაზე და მიწოდებაზე, თუ წერილობით სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული.
2.2. თუ კლიენტი თავის შეკვეთაში, დადასტურებაში ან განცხადებაში შეიცავს რაიმე დებულებას ან პირობას, რომელიც გადახრის ან არ შედის ამ ზოგადი წესებისა და პირობებისგან, მაშინ ეს სავალდებულოა მხოლოდ PleasureVibes-ისთვის, თუ და იმდენად, რამდენადაც, პირდაპირ წერილობით იქნა მიღებული PleasureVibes-ის მიერ.
2.3. იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული პროდუქტის ან მომსახურების პირობები ვრცელდება წინამდებარე ზოგადი წესებისა და პირობების დამატებით, მაშინ ასეთი პირობები ასევე გამოიყენება, მაგრამ თუ კონფლიქტი წარმოიქმნება სხვადასხვა პირობებს შორის, მაშინ მომხმარებელს შეუძლია მიმართოს მოქმედ დებულებას, რომელიც ყველაზე მეტად არის მის სასარგებლოდ.

მუხლი 3. ფასები და ინფორმაცია
3.1. თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული ვებსაიტზე, ვებსაიტზე ჩამოთვლილი ან PleasureVibes-ის მიერ სხვა გზით გამოქვეყნებული მასალების ყველა ფასი მოიცავს დღგ-ს და კანონით მოთხოვნილ სხვა გადასახადებს.
3.2. თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, ტრანსპორტირების ღირებულება უნდა იყოს 8.00 ₾. 100 ლარზე მეტი შეკვეთისთვის მიწოდება უფასოა. ეს ხარჯები ასევე განთავსებულია ვებგვერდზე. ეს ხარჯები ასევე მკაფიოდ იქნება მითითებული შეკვეთის პროცესში.
3.3. საიტის შინაარსი შედგენილია მაქსიმალური ყურადღებით. თუმცა, PleasureVibes არ იძლევა გარანტიას, რომ ვებ-გვერდზე მოწოდებული ყველა ინფორმაცია ყოველთვის ზუსტი და სრულია. ყველა ფასი და სხვა ინფორმაცია, რომელიც მოცემულია ვებსაიტზე და სხვა PleasureVibes საკომუნიკაციო მასალებში, ექვემდებარება დათქმას აშკარა პროგრამირების, აკრეფის ან ორთოგრაფიული შეცდომების გამო.
3.4. PleasureVibes არ იქნება პასუხისმგებელი (ფერების) განსხვავებების გამო, რომელიც გამოწვეულია ეკრანის გამოსახულების ხარისხით.

მუხლი 4. ხელშეკრულების განხორციელება
4.1. ხელშეკრულება განხორციელდება იმ მომენტში, როდესაც მომხმარებელი მიიღებს შეთავაზებას PleasureVibes-ის მიერ.
4.2. თუ მომხმარებელმა მიიღო შეთავაზება ელექტრონულად, მაშინ PleasureVibes დაუყოვნებლივ უნდა დაადასტუროს შეთავაზების მიღებაზე ელექტრონული საშუალებებითაც. კლიენტი ინარჩუნებს ხელშეკრულების შეწყვეტის ვარიანტს, სანამ არ დადასტურდება შეთავაზების მიღება.
4.3. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა ხელშეკრულების დადებისას არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა, მაშინ PleasureVibes იტოვებს უფლებას გადადოს თავისი ვალდებულებების შესრულება სწორი ინფორმაციის მიღებამდე.
4.4. PleasureVibes-ს შეუძლია გამოიყენოს ყველა ლეგალური საშუალება, რათა დადგინდეს, შეასრულა თუ არა მომხმარებელმა გადახდის ვალდებულება, ან მიიღოს ყველა ფაქტი და ფაქტორი, რომელიც აუცილებელია ხელშეკრულების პასუხისმგებლობით დასადებად. თუ ამ გამოძიების საფუძველზე PleasureVibes-ს აქვს გონივრული საფუძველი, არ დადოს ხელშეკრულება, მაშინ PleasureVibes უფლებამოსილია უარი თქვას შეკვეთაზე ან მოთხოვნაზე ან დააწესოს სპეციალური პირობები, როგორიცაა წინასწარი გადახდა, ხელშეკრულების განხორციელებაზე.

მუხლი 5. რეგისტრაცია
5.1. ვებგვერდის ოპტიმალური გამოყენების მიზნით, მომხმარებელს შეუძლია დარეგისტრირდეს ვებსაიტზე არსებული სარეგისტრაციო ფორმის / ანგარიშის შექმნის ვარიანტის მეშვეობით.
5.2. რეგისტრაციის პროცედურის დროს მომხმარებელმა უნდა აირჩიოს მომხმარებლის სახელი და პაროლი, რომელიც მას შეუძლია გამოიყენოს ვებგვერდზე შესასვლელად. კლიენტი პასუხისმგებელია საკმარისად უსაფრთხო პაროლის არჩევაზე.
5.3. მომხმარებელმა უნდა შეინახოს მისი შესვლის მონაცემები, მომხმარებლის სახელი და პაროლი მკაცრად კონფიდენციალური. PleasureVibes შეიძლება არ იყოს პასუხისმგებელი შესვლის დეტალების ბოროტად გამოყენებაზე და შეიძლება ჩათვალოს, რომ ვებსაიტზე შესული კლიენტი რეალურად არის განზრახული კლიენტი. ყველა აქტივობა, რომელიც ხდება მომხმარებლის ანგარიშის მეშვეობით, ეკისრება კლიენტის პასუხისმგებლობას და რისკს.
5.4. თუ მომხმარებელმა იცის ან ეჭვობს, რომ მისი შესვლის დეტალები არაავტორიზებული პირების ხელშია, მაშინ მან უნდა შეცვალოს პაროლი და/ან აცნობოს PleasureVibes-ს, რათა PleasureVibes-მა მიიღოს შესაბამისი ზომები.

მუხლი 6. ხელშეკრულების განხორციელება
6.1. მას შემდეგ რაც PleasureVibes მიიღებს შეკვეთას, PleasureVibes-ი აგზავნის პროდუქტებს მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე, რაც შეიძლება სწრაფად, ამ მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად.
6.2. PleasureVibes უფლებამოსილია მოუწოდოს მესამე პირებს ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებების შესასრულებლად.
6.3. PleasureVibes-ი შეეცდება შეკვეთის მიტანას მეორე დღეს, თუ შეკვეთა გამოქვეყნდება სამუშაო დღის 23:30 საათამდე. თუმცა, PleasureVibes არ იძლევა გარანტიას, რომ შეკვეთა რეალურად მიიღება მეორე დღეს, რადგან PleasureVibes დამოკიდებულია მესამე მხარეზე მიწოდებაზე. PleasureVibes-ის მიერ მოწოდებული მიწოდების დრო არ არის სავალდებულო. მიწოდება შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა მეთოდით, PleasureVibes შეხედულებისამებრ.
6.4. თუ PleasureVibes-ს არ შეუძლია პროდუქციის მიწოდება ხუთი სამუშაო დღის განმავლობაში, მაშინ PleasureVibes უნდა აცნობოს მომხმარებელს ამ ფაქტის შესახებ. ამ შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია დათანხმდეს მიწოდების ახალ თარიღს, ან შეუძლია აირჩიოს ხელშეკრულების გაუქმება დამატებითი საფასურის გარეშე.
6.5. PleasureVibes ურჩევს მომხმარებელს, შეამოწმოს მიწოდებული პროდუქტები და შეატყობინოს ნებისმიერი ხარვეზის გონივრულ ვადაში, სასურველია წერილობით.
6.6. პროდუქტის მითითებულ მისამართზე მიტანის შემდეგ, კლიენტი ეკისრება პროდუქტთან დაკავშირებულ ნებისმიერ რისკს. მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ, რომ რისკი გადასცეს კლიენტს ადრეულ მომენტში. თუ მომხმარებელი ირჩევს პროდუქციის აყვანას, მაშინ რისკი გადაეცემა პროდუქტებთან ერთად.

6.7. PleasureVibes შეიძლება არ იყოს პასუხისმგებელი, თუ მომხმარებელმა გამოიყენა პროდუქტი რეკომენდირებული, დადგენილი ან სხვაგვარად გამიზნული გზით.
6.8. PleasureVibes უფლებამოსილია მიაწოდოს შესადარებელი ხარისხის პროდუქტი, თუ შეკვეთილი პროდუქტი აღარ არის ხელმისაწვდომი. შემდეგ კლიენტი უფლებამოსილია გააუქმოს ხელშეკრულება და დააბრუნოს პროდუქტი დამატებითი საფასურის გარეშე.

მუხლი 7. გაყვანის უფლება
7.1. კლიენტი იტოვებს უფლებას გამოვიდეს PleasureVibes-თან დისტანციურად დადებული ხელშეკრულებიდან პროდუქტის მიღებიდან 14 დღის განმავლობაში მიზეზი(ებ)ის მითითების გარეშე.
7.2. ეს ვადა იწყება იმ დღიდან, რაც მომხმარებელმა ან მის მიერ მითითებულ მესამე პირს, რომელიც არ არის გადამზიდველი, მიიღებს პროდუქტს, ან:

• თუ მომხმარებელმა შეუკვეთა რამდენიმე პროდუქტი ერთიდაიგივე თანმიმდევრობით: დღე, როდესაც მომხმარებელმა ან მის მიერ მითითებულმა მესამე მხარემ მიიღო ბოლო პროდუქტი;

• თუ პროდუქტი შედგება რამდენიმე გადაზიდვისგან ან ნაწილისგან: დღე, როდესაც მომხმარებელმა ან მის მიერ მითითებულმა მესამე მხარემ მიიღო ბოლო გადაზიდვა ან ბოლო ნაწილი;

• პროდუქციის რეგულარული მიწოდების ხელშეკრულებებისთვის განსაზღვრულ პერიოდში: დღე, როდესაც მომხმარებელმა ან მის მიერ მითითებულმა მესამე მხარემ მიიღო პირველი პროდუქტი.

7.3. დამკვეთი პასუხისმგებელია დაბრუნების გადაზიდვის ხარჯებზე. თუ ეს ხარჯები უფრო მაღალია, ვიდრე სტანდარტული საფოსტო ტარიფი, მაშინ PleasureVibes უნდა წარმოადგინოს ამ ხარჯების შეფასება. პროდუქციის შეძენისას დამკვეთის მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯები უბრუნდება მომხმარებელს სრული შეკვეთის დაბრუნების შემდეგ. თუ მომხმარებელი დააბრუნებს შეკვეთის ნაწილს (და იტოვებს შეკვეთის მეორე ნაწილს), მაშინ დამკვეთი პასუხისმგებელია დაბრუნების გადაზიდვის ხარჯებზე.
7.4. 1-ლი პუნქტით გათვალისწინებული თანხის გატანის ვადის შესაბამისად, მომხმარებელმა ფრთხილად უნდა მოეპყროს პროდუქტს და შეფუთვას. მომხმარებელმა უნდა გახსნას და გამოიყენოს პროდუქტი მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც ეს აუცილებელია პროდუქტის ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დასადგენად. პრინციპში, ასეთი შემოწმება არ შეიძლება აღემატებოდეს იმას, რასაც კლიენტი შეასრულებდა ფიზიკურ საცალო ობიექტში.

7.5. ამ მუხლის 1-ლი ნაწილის შესაბამისად, მომხმარებელს შეუძლია გააუქმოს ხელშეკრულება მითითებულ ვადაში PleasureVibes-ისთვის გაუქმების ფორმის (ციფრული) გაგზავნით ან PleasureVibes-თან ცალსახა კომუნიკაციით მისი განზრახვის შესახებ, უარი თქვას შესყიდვებზე. იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი შეტყობინება ციფრული გზით არის გაგზავნილი, PleasureVibes უნდა დაადასტუროს შეტყობინების მიღება. მომხმარებელს აქვს 14 დღე პროდუქტის დასაბრუნებლად ხელშეკრულების მოხსნის შემდეგ. ამ მუხლის 1-ლი პუნქტით გათვალისწინებული გაგრილების პერიოდის შესაბამისად, ასევე შესაძლებელია პროდუქტის დაუყონებლივ დაბრუნება, თუ დაბრუნების გზავნილს თან ერთვის თანხის გამოტანის ფორმა ან სხვა ცალსახა განცხადება.

პროდუქციის დაბრუნება შესაძლებელია:

PleasureVibes LLC
ამაღლება 18
6010, მახინჯაური, საქართველო

7.6. კლიენტის მიერ (წინასწარ) გადახდილი თანხები კლიენტს დაუბრუნდება იმავე წესით, როგორც მომხმარებელმა გადაიხადა შეკვეთისთვის ხელშეკრულების გაუქმებიდან 14 დღის განმავლობაში. თუ მომხმარებელმა აირჩია მიწოდების უფრო ძვირი საშუალება, ვიდრე ყველაზე იაფი სტანდარტული ვარიანტი, მაშინ PleasureVibes არ არის ვალდებული დააბრუნოს უფრო ძვირი მეთოდის დამატებითი ხარჯები. თუ PleasureVibes არ შემოგთავაზებთ პროდუქტის შეგროვებას, PleasureVibes-მა შეიძლება დაელოდოს თანხის დაბრუნებას, სანამ PleasureVibes არ მიიღებს პროდუქტს ან კლიენტი არ დაადასტურებს, რომ მან დააბრუნა პროდუქტი, იმისდა მიხედვით, თუ რომელი მომენტია პირველი.
7.7 ვებგვერდი იძლევა მკაფიო და დროულ ინფორმაციას ხელშეკრულების განხორციელებამდე უარის თქმის უფლებისა და ნებისმიერი სასურველი პროცედურის გამოყენებასთან დაკავშირებით.
7.8. მომხმარებელს არ აქვს უარის თქმის უფლება, თუ პროდუქცია არ არის შესაფერისი დასაბრუნებლად ჯანმრთელობის ან ჰიგიენური მიზეზების გამო და რისთვისაც დალუქული შეფუთვა გაიხსნა მიტანის შემდეგ.

მუხლი 8. გადახდა
8.1. მომხმარებელმა უნდა განახორციელოს გადახდები PleasureVibes-ში შეკვეთის პროცედურის დროს ან ვებ-გვერდზე მითითებული გადახდის მეთოდების შესაბამისად. PleasureVibes-ს შეუძლია აირჩიოს გადახდის რომელი მეთოდები შესთავაზა და უფლებამოსილია შეცვალოს გადახდის ვარიანტები ნებისმიერ დროს. მიწოდების თარიღიდან 14 დღის გადახდის ვადა ვრცელდება მიტანის შემდეგ გადახდებზე.

მუხლი 9. გარანტია და შესაბამისობა
9.1. ეს მუხლი ვრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი არ მოქმედებს პროფესიონალური ან კომერციული სტატუსით. იმ შემთხვევაში, თუ PleasureVibes გასცემს ცალკე გარანტიას პროდუქტებზე, მაშინ ეს გავრცელდება ყველა ტიპის კლიენტზე ზემოაღნიშნული დებულების შელახვის გარეშე.
9.2. PleasureVibes გარანტიას იძლევა, რომ პროდუქტები აკმაყოფილებს ხელშეკრულების პირობებს, შეთავაზებაში ჩამოთვლილ სპეციფიკაციებს, ხარისხისა და/ან სარგებლობის გონივრული სტანდარტებისა და ხელშეკრულების განხორციელების თარიღისთვის მოქმედ საკანონმდებლო დებულებებს და/ან მთავრობის მითითებებს. PleasureVibes შეიძლება ასევე დაეთანხმოს, რომ პროდუქტი შესაფერისია ჩვეულებრივი გამოყენების გარდა სხვა მიზნებისთვის.
9.3. თუ მიწოდებული პროდუქტი არ შეესაბამება შეთანხმებას, მაშინ მომხმარებელს შეუძლია ამის შესახებ აცნობოს PleasureVibes-ს ხარვეზის აღმოჩენიდან გონივრულ ვადაში.
9.4. თუ PleasureVibes თვლის, რომ საჩივარი გამართლებულია, შესაბამისი პროდუქტების შეკეთება, შეცვლა ან დაბრუნება მოხდება მომხმარებელთან კონსულტაციის შემდეგ. მაქსიმალური კომპენსაცია უდრის კლიენტის მიერ პროდუქტზე გადახდილ ფასს, პასუხისმგებლობის შესახებ მუხლის შესაბამისად.

მუხლი 10. საჩივრის პროცედურა
10.1. თუ მომხმარებელს აქვს პრეტენზია პროდუქტზე (გარანტიისა და შესაბამისობის შესახებ მუხლის შესაბამისად) და/ან PleasureVibes-ის მიერ მოწოდებული სერვისების სხვა ასპექტზე, მაშინ მას შეუძლია PleasureVibes-ს საჩივარი წარუდგინოს ელექტრონული ფოსტით, ტელეფონით, ან პოსტი. იხილეთ საკონტაქტო დეტალები ქვემოთ.
10.2. PleasureVibes-ი უპასუხებს მომხმარებლის საჩივარს რაც შეიძლება სწრაფად, მინიმუმ ორი სამუშაო დღის განმავლობაში. თუ შეუძლებელია კონკრეტული ან საბოლოო პასუხის გაცემა, მაშინ PleasureVibes-ის საჩივრის მიღებიდან ორი დღის განმავლობაში უნდა დაადასტუროს ასეთი მიღება და მიუთითოს ის ვადა, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელია კონკრეტული ან საბოლოო პასუხის მოლოდინი მომხმარებლის საჩივარზე. .

მუხლი 11. Პერსონალური მონაცემები
11.1. PleasureVibes ამუშავებს მომხმარებლის ყველა პერსონალურ მონაცემს კონფიდენციალურობის განცხადების შესაბამისად. კონფიდენციალურობის განცხადება ხელმისაწვდომია მისამართზე: www.pleasurevibes.ge/privacy

მუხლი 12. დახურვის დებულებები
12.1. ხელშეკრულება, წინამდებარე პირობები და ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ყველა სხვა შეთანხმება ექვემდებარება საქართველოს კანონმდებლობას, თუ კანონის ძალით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
12.2. რამდენადაც სხვა კანონი არ ანაცვლებს ზემოაღნიშნულს, ყველა დავა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ხელშეკრულების შედეგად, წარედგინება აჭარის რაიონის კომპეტენტურ საქართველოს სასამართლოს.
12.3. იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე ზოგადი წესებისა და პირობების დებულება არასწორი აღმოჩნდება, ეს ზიანს არ აყენებს ზოგადი წესებისა და პირობების მთლიანობას. ასეთ შემთხვევაში მხარეები შეთანხმდებიან ახალ შემცვლელ დებულებაზე ან დებულებებზე, რომლებიც დაემორჩილება თავდაპირველი დებულების განზრახვას, რამდენადაც ეს იურიდიულად შესაძლებელია.
12.4. წინამდებარე ზოგადი წესები და პირობები ესმით ტერმინს „წერილობითი“ რათა მოიცავდეს კომუნიკაციას ელექტრონული ფოსტით და ფაქსით, რამდენადაც გამგზავნის ვინაობა და ელფოსტის მთლიანობა საკმარისად ნათელია.

Საკონტაქტო ინფორმაცია
თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, პრეტენზია ან კომენტარი წინამდებარე ზოგადი წესებისა და პირობების წაკითხვის შემდეგ, გთხოვთ, მოგერიდებათ დაგვიკავშირდეთ წერილობით ან ელექტრონული ფოსტით.

PleasureVibes LLC
ამაღლება 18
6010, მახინჯაური
საქართველოს
ტელეფონი +995 557 76 37 50
ელ.ფოსტა: service@pleasurevibes.ge
სავაჭრო პალატა No. 445617100
დღგ No.

მთავარი
Მაღაზია
რჩეულები0
პროდუქტი დამატებულია თქვენს კალათაში